3.4 San Francisco CA http://bit.ly/TMBG0304 3.9 Salt Lake City UT http://bit.ly/tmbg309 3.13 Kansas City MO http://bit.ly/tmbg0313 3.14 Omaha NE http://bit.ly/tmbg0314 3.15 Minneapolis MN http://bit.ly/tmbg0315 3.16 Milwaukee WI http://bit.ly/tmbg0316 3.18 Louisville, KY http://bit.ly/tmbg0318 4.13 New Haven CT http://bit.ly/tmbg0413 4.17 Covington Cincinnati OH http://bit.ly/tmbg0417 4.21 Portland ME http://bit.ly/tmbg0421 4.19 Rochester NY http://bit.ly/tmbg0419 4.22 Albany NY http://bit.ly/tmbg0422 4.26 Northampton MA http://bit.ly/tmbg0426 4.27 Boston MA http://bit.ly/tmbg0427   

3.4 San Francisco CA http://bit.ly/TMBG0304
3.9 Salt Lake City UT http://bit.ly/tmbg309
3.13 Kansas City MO http://bit.ly/tmbg0313
3.14 Omaha NE http://bit.ly/tmbg0314
3.15 Minneapolis MN http://bit.ly/tmbg0315
3.16 Milwaukee WI http://bit.ly/tmbg0316
3.18 Louisville, KY http://bit.ly/tmbg0318
4.13 New Haven CT http://bit.ly/tmbg0413
4.17 Covington Cincinnati OH http://bit.ly/tmbg0417
4.21 Portland ME http://bit.ly/tmbg0421
4.19 Rochester NY http://bit.ly/tmbg0419
4.22 Albany NY http://bit.ly/tmbg0422
4.26 Northampton MA http://bit.ly/tmbg0426
4.27 Boston MA http://bit.ly/tmbg0427